DAVRANIŞ İLKELERİ

ALPTEK Davranış Kuralları, bir dizi önemli davranış kuralları içermekte olup, ALPTEK’in tüm iş ortakları, müşterileri ve çalışanları için, ALPTEK’in günlük işlerinin yanı sıra stratejik planlama ve karar verme süreçlerinde de bir rehber olmayı amaçlamaktadır. Uygun olduğu durumlarda, ALPTEK’in Davranış Kuralları yerel yasa ve standartlara göre değiştirilecektir.

İş yerindeki bireysel eylemler, dünyanın ve ortaklarımızın ALPTEK’i nasıl algıladığını şekillendirir; bu nedenle her çalışanın ALPTEK’in misyonunun sorumluluğunu alması ve her durumda etik davranması çok önemlidir.

 • YASALARA VE SOSYAL NORMLARA UYUM

  Rekabet Hukuku

  Müşterilerimizle olan ticari ilişkilerimizde sektörümüzdeki adil rekabet bizim için motive edici bir unsurdur. Gizli bilgileri müşterilerimiz veya iş ortaklarımızla paylaşmadan önce onlarla bir gizlilik sözleşmesi imzalarız ve her iki taraf da bu sözleşmenin şartlarını kabul eder ve yaptırımlarından sorumludur.

  Ticaret Kontrolleri

  Ülkelerin kurumlarla ilişkilerinde hukuk sistemlerinde kısıtlayıcı ve düzenleyici kanunlara uymaları gerekmektedir. Bu kısıtlamalar belirli ürünlerin ithalat ve ihracatına yönelik kontroller şeklinde olabilir; veya belirli kişilerle yapılan tüm işlemleri yasaklayabilir. İş yapmak istediğimiz her ülkede bu kısıtlamalara uymaya kararlıyız.

  Kamu Kurumlarıyla İlişkiler

  Alptek, şeffaf ve yasal bir şekilde, devlet kurumlarının ve yetkililerinin prosedür gerekliliklerine ve yönergelerine uygun oldu, öyle olacak ve olmaya da devam edecek.

  Yolsuzlukla Mücadele

  Alptek, miktar ne olursa olsun rüşvete veya yolsuzluğa izin vermez ve buna müsamaha göstermez. Alptek, kendi lehine iş almak veya sürdürmek amacıyla rüşvet veya değeri olan hiçbir şeyi teklif etmez veya kabul etmez. Bu, çalışanların da bu kurala sıkı sıkıya uyması gerektiği anlamına gelir. Alptek, şeffaf ve yasal bir şekilde, resmi kurum ve yetkililerin prosedür gerekliliklerine ve yönergelerine uygun olacak ve olmaya da devam edecektir.

  Üçüncü Taraflarla Çalışmak

  Alptek, aracı, danışman ve diğer üçüncü kişilerin eylemlerinden sorumludur. Şirketimiz bu üçüncü şahısları kendi amaçlarına uygun olmayan herhangi bir iş için kullanmamaktadır. Ancak hukuki dayanağa dayalı meşru bir iş sebebinin bulunması ve geçmişe ilişkin kontrollerinin yaptıkları iş hakkında şüphe teşkil etmemesi durumunda iş ilişkisi kurabilirler.

  Alptek, müşterileri, tedarikçileri, üst yüklenicileri ve devlet satın alma kurumlarıyla şeffaflık, dürüstlük ve açıklık ilkelerine dayalı olarak dürüst ve doğru ilişkiler kurar. Alptek'i temsil eden herhangi bir üçüncü taraf, Alptek'in davranış kurallarına uymak zorundadır.

  Hediyeler

  Alptek, sınırlı sayılabilecek bazı hediyelerin iş ilişkilerinin sürdürülebilirliği açısından genel medyada kullanıldığını ancak bu tür hediyelerin karar alma süreçlerine hiçbir şekilde etki etmeyeceğini kabul etmektedir. Hediyeyi alanın devlet memuru olması Alptek'te kabul edilmez ve yasaktır. Herhangi bir hediyenin kabulü veya verilmesi için şirket kurallarının ve iç prosedürlerin onayı ile departmanın ve Genel Müdürün onayı zorunludur.

  Medya ile İletişim

  Alptek adına yapılan tüm medya iletişimlerinin doğruluğu esastır.

 • ALPTEK ÇALIŞANLARI

  Çeşitlilik ve Katılım

  Alptek çalışanlarına eşit davranır ve eşit fırsatlar sunar. Farklı yetenek, beceri ve bakış açılarını kuruma kazandıran bireylere değer verir, onların gelişimi için katılımcı bir ortam ve fırsat eşitliği sağlar.

  Alptek, tüm çalışanlarına ve iş başvurusunda bulunanlara eşit ve adil bir saygı gösterir ve hiçbir şekilde yaş, cinsiyet, engellilik, ırk, din, siyaset veya entelektüel ayrımcılığı yapmaz. Bu, işe alım, seçme ve terfi kararları da dahil olmak üzere tüm süreçlerde geçerli bir Alptek şemasıdır.

  Küresel Çalışma İlişkileri

  Alptek, küresel iş gücüyle yapıcı, adil ve sürdürülebilir ilişkileri teşvik eder. Alptek çalışanları Alptek'in başarısının vazgeçilmez unsurlarıdır. Alptek çalışanları, yüklenicilerimizin çalışanlarıyla yapıcı iş ilişkileri içindedir ve adil çalışma koşulları oluşturur. Çalışanların temel çalışma haklarına saygı gösterilmekte, sağlıklı, emniyetli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.

  Saygı

  Alptek çalışanlarının kuruma katkısının değeri, her çalışanın birbirinden beklediği saygı, güven ve destek ile gerçekleşmekte ve artmaktadır.

  Alptek çalışanları birlikte çalışmanın yarattığı güce ve sinerjiye inanır. Çalışma arkadaşlarının başarısını desteklemek Alptek'in temel değerlerinden biridir. Farklı görüşler ve farklı bakış açıları daha sağlıklı kararlar alınmasında etkin rol oynuyor. Alptek farklı fikirlere, deneyimlere ve bakış açılarına değer verir ve saygı duyar.

  Çalışanlar birbirleriyle açık iletişim halinde olmalıdır. Yöneticiler ayrıca yüksek performansı ve mükemmelliği ödüllendirir; adalet, güven ve saygı gibi değerleri ile öne çıkan bir iş ortamı yaratmakla sorumludurlar. Alptek, tüm çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve hizmet sağlayıcıların bireysel haklarına saygı duyma ve bunları koruma yükümlülüğünü üstlenir.

  Çıkar Çatışmaları

  Alptek çalışanları çalışma saatleri içerisinde tüm zamanlarını ve dikkatlerini Alptek'in işlerini geliştirmek için kullanırlar. Bu saatler dışında başka bir amaçla çalışamazlar. Ayrıca Alptek'in önceden yazılı izni olmadan, Alptek'in istihdamı veya Alptek'in herhangi bir çıkarı ile çatışabilecek herhangi bir dış kuruluş çalışamaz, ortaklık kuramaz veya ortaklık kuramaz. Yakın bir arkadaşın veya aile üyesinin bir rakip, müşteri veya kilit tedarikçide çalıştırılması potansiyel bir çıkar çatışması yaratabilir ve bu durum açıklanmalıdır.

  Veri koruması

  Alptek, çalışanlarına kişisel verilerinin neden toplanması gerektiği konusunda bilgi vermektedir. Bu bilgileri yalnızca meşru iş amaçları doğrultusunda, güvenli bir şekilde ve yalnızca gerekli olduğu sürece kullanır.

  İhlallerin Bildirilmesi

  Çalışan, Alptek'in etik davranışlarının veya diğer politikalarının ihlal edildiğini tespit ederse, durumu yöneticiye veya insan kaynakları departmanına bildirmelidir.

  Bu tür bildirimlerin yasaya uygun olarak yapılması gerekir. Başkası hakkında yalan/yanlış beyanda bulunan kişiler suç işlemiş sayılır.

  Şirket, kariyerleri üzerinde olumsuz etki yaratacak bu tür bir ihlali bildiren çalışanları işten çıkarmayacak, işten çıkarmayacak, taciz etmeyecek veya başka şekilde ayrımcılık yapmayacaktır. Alptek yönetimi, çalışanların bu tür ihlalleri bildirmelerini engelleyici girişimlere izin vermeyecektir.

  Sosyal Medya İletişimi

  Alptek çalışanları, şirket ortaklarının yanı sıra Alptek markasının korunmasından da sorumludur. Çalışanlarımız iş ortaklarımızdır. Sosyal medya kullanımı halka açık olduğundan Linkedin, Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformlarda yapılan paylaşımlar kamuya açıklanmalı, gizli bilgiler açıklanmamalıdır. Şirket yetkilisi tarafından yapılmadığı sürece sosyal medyadaki paylaşım ve yorumlar açıkça, şirketin görüşleri alınmadan, kişisel görüşler ifade edilerek yapılmalıdır. Tüm çalışanlarımız kurumla ilgili paylaşımlarında kurumu temsil ettiklerinin bilinciyle markamıza zarar verecek veya markamızı aşağılayacak paylaşımlardan kaçınmalıdır.

  Örgütsel Vatandaşlık

  Alptek çalışanlarının yönetici bünyesinde ve diğer tüm birimlerde şirket içi görevlerini yapmalarını, titiz ve dakik olmalarını, dikkatli olmalarını, denetim ve denetim olmaksızın kurallara uymalarını, diğer meslektaşlarına gönüllü olarak yardım etmelerini, rol dışındaki diğer görevleri rol oynamaya istekli olmalarını, Örgütün ve okulun sorunları çözmesi dedikoduya katkıda bulunmama ve kurumun sırlarını açıklamama davranışına katkı sağlar. Ayrıca meslektaşlarının ve Alptek'in çıkarlarını, beklentilerini ve çıkarlarını gönüllü davranış olarak kabul etmelidir.

  Örgütsel Adalet

  Alptek, çalışanlara yönelik dağıtımsal, prosedürel ve interaktif bir fuar gibi hareket etmeyi taahhüt eder ve bu şekilde davranır.

  Çalışma koşulları, ödül, ceza, terfi gibi konular adil bir şekilde yürütülür.

  Ücretlerin, terfilerin, çalışma koşullarının ve performans değerlemelerinin belirlenmesinde ve ölçülmesinde kullanılan prosedür ve politikalar tüm çalışanlar tarafından adil bir şekilde oluşturulacak ve bunlara uyulacaktır.

  Prosedürlerin çalışanlar tarafından kabulü ve uygulanması sırasında yöneticilerin davranış ve tutumları tüm çalışanlara karşı adildir; Alptek yönetimi bunu taahhüt eder ve uygular.

  Yönetici İşlevleri ve Rolleri

  Planlama-Şirketimizin hedeflerini belirlemek ve tanımlamak, stratejiler oluşturmak, çeşitli faaliyetleri koordine etmek için planlar yapmak.

  Organizasyon - Alptek yöneticileri organizasyon yapısından da sorumludur. Ne tür işler yapılacak, bunları kim yapacak, işler nasıl gruplandırılacak, kim kime rapor verecek, kararlar nerede alınacak, bunları organize ediyor.

  Liderlik - Alptek yöneticileri, her kurumun insanlardan oluştuğu temel bilinciyle çalışanları yönlendirir, koordine eder ve süreçleri detaylı bir şekilde takip eder.

  Kontrol - Organizasyon içindeki faaliyetleri gözlemler, faaliyetlerin planlandığı gibi devamını takip eder, sorunsuz veya başarılı gitmeyen işlere müdahale eder, işleri doğru eksene koyar.

  Kişilerarası Rol- Alptek'te çalıştaylara başkanlık etme, kurumu tanıtma, diğer firmalarla ilişkileri organize etme, işe alma, eğitme, cezalandırma ve motive etme rolleri bulunmaktadır.

  Bilginin Rolü - diğer şirketlerden bilgi toplamak, yeni dergi ve makaleler okumak, bilgileri güncellemek, bilgileri kuruluş içindeki çalışanlara iletmek ve kurumun dış temsilciliğini yapmak.

  Karar vericinin rolü - Karar verme paradigması kurumun karar alma aşamasında belirleyici bir role sahiptir.

 • FİNANSAL DOĞRULUK

  Hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, toplumun ve kamu otoritelerinin güven ve saygısını korumak için mali tablolarımızın her zaman doğru ve gerçeği yansıtması gerekmektedir. Bu nedenle mali raporları şeffaflık, yasalara ve muhasebe standartlarına uygunluk, güvenilir ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak kontrol ediyor ve yayınlıyoruz.

  Her çalışanımız kendi alanındaki tüm kayıtlardan sorumludur. Bu, kayıtların yasalarımıza ve şirket içi politika ve prosedürlerimize uygun olarak doğru, eksiksiz, işlenmiş, saklanmış ve imha edilmiş olduğu anlamına gelir.

  Alptek dışındaki kurumlara verilecek tüm kayıt ve raporlar zamanında ve yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olarak düzenlenecektir.

  Alptek'in mali işlemleri, muhasebe kayıtları ve nakit akışları, yürürlükteki kanunlara ve uluslararası kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru ve doğru bir şekilde kayıt altına alınmakta ve şirketin muhasebe kayıtlarında ve üçüncü kişilere verilen belgelerde tam ve doğru olarak gösterilmektedir. Şirket faaliyetleri, faaliyet gösterilen her ülkede geçerli yasa ve düzenlemelere uygun olarak yürütülmektedir.

 • REKABETÇİLİK AÇISINDAN KURUMSAL VARLIKLARIN VE ÖNEMLİ VERİLERİN KORUNMASI

  Tüm çalışanlarımız, faaliyet konusu kapsamında Alptek'in maddi ve manevi varlıklarının korunmasından sorumludur. Fiziksel veya maddi varlıklar ürünlerimizi, demirbaşları, motorlu taşıtları, yazılımı, banka hesaplarını, hisse senetlerini, tahvilleri, kredi kartlarını, dosyaları ve diğer türdeki kayıtları içerir. Alptek çalışanları veya çalışanları tarafından geliştirilen ve kamuya açıklanmayan belgeler (örneğin ticari sırlar, teknik bilgiler, sınai mülkiyet hakları, teknolojiler, projeler, teknik çizimler, ihale dosyaları ve diğer değerli, önemli ve dolayısıyla gerekli bilgiler). korunmalıdır). Orada. Tedarikçiler, müşteriler ve diğer iş ortakları tarafından sağlanan bilgilerin de korunması gerekmektedir.

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

  Alptek yönetimi, çalışma ortamından kaynaklanabilecek sağlık sorunları, meslek hastalıkları, yaralanmalar ve işle ilgili hastalıklar nedeniyle iş kazası olasılığını en aza indirmek amacıyla saha ve ofis çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için azami çaba göstermeyi taahhüt eder. Çalışanlar ayrıca iş sağlığı ve güvenliği kurallarına titizlikle uymayı taahhüt ederler.

© 2024 ALPTEK. All rights reserved